Thea Synapsis

Mydrane®

Mydrane®

МYDRANE® (МИДРАН) 0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/mlинжекционен разтвор.

Една доза от 0,2 ml разтвор съдържа 0,04 mg тропикамид, 0,62 mg фенилефринов хидрохлорид и  2 mg лидокаинов хидрохлорид. (0,04 mg tropicamide, 0,62 mg phenylephrine hydrochloride  and  2 mg lidocaine hydrochloride)

Терапевтични показания

Mydrane® е показан за постигане на мидриаза и вътреочна анестезия при операция на катаракта.

Mydrane

Информация
за продукта

Mydrane®

Свали информацията в PDF файл.

 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

 

1.         ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

МИДРАН 0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/mlинжекционен разтвор.

MYDRANE 0.2 mg/ml + 3.1 mg/ml + 10 mg/ml solution for injection.

 

2.         КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 ml инжекционен разтвор съдържа 0,2 mg тропикамид, 3,1 mg фенилефринов хидрохлорид и  10 mg лидокаинов хидрохлорид. (0,2 mg tropicamide, 3,1 mg phenylephrine hydrochloride and 10 mg lidocaine hydrochloride)

Една доза от 0,2 ml разтвор съдържа 0,04 mg тропикамид, 0,62 mg фенилефринов хидрохлорид и  2 mg лидокаинов хидрохлорид. (0,04 mg tropicamide, 0,62 mg phenylephrine hydrochloride  and  2 mg lidocaine hydrochloride)

Помощно вещество с известно действие: натрий (0,59 mg за доза; вижте точка 4.4).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

 

3.         ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор.

Бистър и леко кафеникаво-жълт разтвор, практически без видими частици.

pH: 6,9 – 7,5

Oсмоларитет: 290 – 350 mosmol/kg

 

4.       КЛИНИЧНИ ДАННИ

 

4.1     Терапевтични показания

МИДРАН е показан за постигане на мидриаза и вътреочна анестезия при операция на катаракта.

МИДРАН е показан за приложение само при възрастни.

 

4.2     Дозировка и начин на приложение

Вътрекамерно приложение. Една ампула се използва само за едното око.

МИДРАН трябва да се прилага от очен хирург.

 

Дозировка

МИДРАН трябва да се прилага само при пациенти, които са показали удовлетворителна предоперативна дилатация на зеницата с помощта на локален мидриатик.

 

Възрастни:

Бавно, вътрекамерно инжектиране на 0,2 ml МИДРАН с помощта само на една инжекция, в началото на хирургичната процедура.

 

Специална популация

Пациенти в старческа възраст:

Не е необходимо адаптиране на дозата.

 

Педиатрична популация:

Ефективността и безопасността наМИДРАНне са установени при деца на възраст от 0 до 18 години.

 

Пациенти с бъбречно увреждане:

Имайки предвид ниската доза и много ниската системна експозиция (вж. точка 5.2), не се налага адаптиране на дозата (вж. точка 4.4).

 

Пациенти с чернодробно увреждане:

Имайки предвид ниската доза и много ниската системна експозиция (вж. точка 5.2), не се налага адаптиране на дозата.

 

Начин на приложение

Вътрекамерно приложение.

 

Необходимо е спазването на следната процедура:

 1. Пет минути преди извършването на предоперативната антисептична процедура и първия разрез, в окото се поставят една до две капки очен анестетик.
 2. В началото на операцията, 0,2 mlМИДРАН се инжектира от очния хирург бавно, вътрекамерно с помощта само на една инжекция, през страничния или основен отвор.

 

За указания относно приготвянето на лекарствения продукт преди приложение, вижте точка 6.6.

 

4.3     Противопоказания

 • Свръхчувствителност към активните вещиства (тропикамид, фенилефринов хидрохлорид и   лидокаинов хидрохлорид)или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.
 • Известна свръхчувствителност към анестетици от амиден тип.
 • Известна свръхчувствителност към атропинови производни.

 

4.4      Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

 

Специални предупреждения:

 

Препоръчваната доза МИДРАНе 0,2 ml; не трябва да се инжектира допълнителна доза, тъй като не са установени допълнителни ефекти и се наблюдава повишена загуба на ендотелни клетки.

Роговична ендотелна токсичност не е съобщавана при препоръчваната доза МИДРАН; въпреки това, този риск не може да бъде изключен.  

 

Няма клиничен опит с прилагането на МИДРАН при:

 • пациенти с инсулинзависим или неконтролиран диабет,
 • пациенти със заболяване на роговицата, особено такива със съпътстващо увреждане на ендотелните клетки,
 • пациенти с анамнеза за увеит,
 • пациенти с аномалии на зеницата или с наранявания на окото,
 • пациенти с много тъмни ириси
 • операция на катаракта, комбинирана с трансплантация на роговицата.

 

Няма клиничен опит с прилагането на МИДРАН при пациенти с риск от флопи ирис синдром. При такива пациенти може да е от полза постепенното разширяване на зеницата с помощта на  мидриатични капки за очи.

Няма клиничен опит с прилагането на МИДРАН по време на операция на катаракта при пациенти на които са прилагани локални мидриатици за постигането на мидриаза и при които е налице свиване на зеницата (дори миоза) по време на операция.

МИДРАН не се препоръчва при операция на катаракта, комбинирана с витректомия, поради вазоконстриктивните ефекти на фенилефрин.

МИДРАН не се препоръчва при пациенти с плитка предна камера или анамнеза за остра закритоъгълна глаукома.

 

Специални предпазни мерки при употреба:

Установено е, че МИДРАН води до неизмерими или много ниски системни концентрации на активните веществ (вж. точка 5.2). Тъй като системните ефекти на фенилефрин и лидокаин са дозозависими, не се очаква появата на тези ефекти при МИДРАН. Въпреки това, риска не може да баде изключен и трябва да се има предвид следното:

 • Фенилефрин проявява симпатикомиметична активност, която може да има ефект върху пациентите с хипертония, сърдечни заболявания, хипертиреоидизъм, атеросклероза или нарушения на простатата, както и върху всички пациенти с противопоказания за употреба на системни пресорни амини;
 • Лидокаин трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с епилепсия, миастения гравис, проводни нарушения на сърцето, застойна сърдечна недостатъчност, брадикардия, тежък шок, нарушена дихателна функция или увредена бъбречна функция с креатининов клирънс по-нисък от 10mL/min.

 

Tози лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmolнатрий (23 mg) за доза, т.е. може да се приеме като “свободен от натрий”.

 

4.5     Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания върху взаимодействията с МИДРАН.

Тъй като се очаква много ниска системна експозиция (вж. точка 5.2), не се предполагат системни взаимодействия.

 

4.6       Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма съответни данни за употребата на фенилефрин и тропикамид при бременни жени. Проучванията при животни са недостатъчни по отношение на ефектите върху бременността, ембрионалното/феталното развитие, раждането и постнаталното развитие.  

Въпреки, че проучванията при животни не са показали данни за увреждане на плода, лидокаин преминава през плацентата и не трябва да се прилага по време на бременност.  

Въпреки очакваното незначително системно преминаване, не може да се изключи ниска системна експозиция. Ето защо, МИДРАН не трябва да се прилага по време на бременност.

Кърмене

Няма данни относно отделянето на фенилефрин или тропикамид в кърмата. Освен това, фенилефрин се абсорбира слабо при перорално приложение, което означава, че абсорбцията при кърмачето ще бъде незначителна. От друга страна, кърмачетата могат да бъдат много чувствителни към антихолинергиците и въпреки очакваната пренебрежимо ниска системна експозиция, тропикамид не се препоръчва по време на кърмене.

Малки количества лидокаин се отделят в кърмата и съществува възможност за алергична реакция от страна на кърмачето.

Ето защо,  МИДРАН не трябва да се прилага по време на кърмене.

Фертилитет

Няма данни дали МИДРАН може да повлияе върху фертилитета при мъже и жени.

 

4.7     Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Поради своя мидриатичен ефект, МИДРАН има умерено влияние върху способността за шофиране и работа с машини. Ето защо,  след операция на катаракта с прилагането на една инжекция МИДРАН, пациентите трябва да бъдат съветвани да не шофират и/или използват машини при наличието на зрителни нарушения.

 

 •     Нежелани лекарствени реакции

 

При прилагането на  МИДРАН по време на клиничните проучвания (вж. точка 5.1)са съобщавани нежелани реакции. Повече от тях са от страна на очите и са леки до умерени по тежест.

Обобщение на профила на безопасност:

Руптурата на задната капсула и цистоидния макуларен едем са добре извесни усложнения по време или след операцията на катаркта. Те може да се наблюдават нечесто (по-малко от 1 на 100 пациента).

 

Таблично представяне на нежеланите реакции:

Честотата на нежеланите реакции е определена както следва: Много чести  (≥1/10); чести (≥1/100 дo<1/10); нечести  (≥1/1 000 дo<1/100); редки (≥1/10 000 дo<1/1 000); много редки (<1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

На таблицата по-долу, нежеланите реакции, съобщавани по време на клиничните проучвания са представени според Системо-органния клас. При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции са изброени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

 

Системо-органен клас

Честота

 

Нежелана реакция

Нарушения на нервната система

нечести

Главоболие

 

Нарушения на очите

нечести

Keратит, цистоиден макуларен едем, повишено вътреочно налягане, руптура на задната капсула, хиперемия на окото

Съдови нарушения

нечести

Хипертензия

 

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно.Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Teл.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

 

4.9     Предозиране

Поради еднократното приложение и очакваната ниска системна експозиция на МИДРАН, не се очаква предозиране; въпреки това риска от предозиране не може да бъде изключен..

Една ампула от 0,6 mlразтвор съддържа 0,12 mgтропикамид, 1,86 mgфенилефринов хидрохлорид и  6 mgлидокаинов хидрохлорид.

Симптомите на предозиране на фенилефрин при очно приложение се очаква да бъдат подобни на тези при системна абсорбция, включителнопрекомерна умора, изпотяване, замаяност, забавен пулс и кома.

Тъй като тежката токсична реакция при фенилефрин е с бързо начало и кратка продължителност, лечението е предимно поддържащо. Препоръчва се незабавно инжектиране на бързодействащ алфа-адренергичен блокер, като фентоламин (доза 2 дo5 mg, интравенозно).

Симптомите на предозиране на тропикамид при очно приложение включват, главоболие, учестен пулс, сухота в устата и на кожата, необичайна сънливост и горещи вълни (зачервяване).

Системни ефекти при тропикамид не се очакват. В случай на предозиране, водещо до локални ефекти, напр. продължителна мидриаза, е необходимо прилагането на пилокарпин или 0,25%  w/vфизостигмин.

В случай напрекомерна абсорбция на лидокаин в кръвообръщението, симптомите могат да включват ефекти върху ЦНС (като конвулсии, загуба на съзнание и евентуално спиране на дишането) и сърдечно-съдови реакции (като хипотония, миокардна депресия, брадикардия и евентуален сърдечен арест).

Лечението на пациентите, страдащи от системна токсичност, причинена от лидокаин се състои в  преустановяване на пристъпите (припадъците) и осигуряване на подходяща вентилация с кислород, като при необходимост може да се включи и контролирана вентилация (дишане).

 

5.       ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

 

5.1     Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: мидриатици и циклоплегици, Тропикамид комбинации,

ATCкод: S01FA56.

МИДРАН е разтвор за вътрекаремно инжектиране, който съдържа два синтетични мидриатика  (тропикамид – антихолинергичен и фенилефрин – алфа симпатикомиметик) и един локален анестетик (лидокаинов хидрохлорид).

 

Mеханизъм на действие:

Фенилефрин е директно действащ симпатикомиметик. Той води до мидриаза чрез стимулиране на алфа-адренергичните рецептори на дилататора на зеницата (това води до съкращаване на зеничния дилататор и последващо разширяване на зеницата). Почти не се наблюдава циклоплегичен ефект.

Tропикамид е парасимпатиколитик, който действа чрез свързване и блокиране на M4 мускариновите рецептори на очните мускули. Това не позволява на сфинктерния мускул на ириса и мускула на цилиарното тяло да отговорят на холинергичната стимулация, което води до дилатация на зеницата и парализа на цилиарния мускул (циклоплегия).

Лидокаин е локален анестетик от амиден тип. Той действа чрез инхибиране на йонния рефлукс,  необходим за образуването и провеждането на импулси, като по този начин стабилизира мембраната на невроните.

Фармакодинамични ефекти

Въпреки че самостоятелното приложение на тропикамид води до мидриаза и циклоплегия, едновременното добавяне на симпатикомиметици, като фенилефрин води до допълнителна мидриаза.  Подобни синергични комбинации често се прилагат за постигането на максимална дилатация на зеницата при екстракция на катаракта.   

Средно 95% oт дилатацията измерена преди вискоеластичното инжектиране се постига в рамките на  30 секунди след еднократното вътрекамерно инжектиране на 200-µLМИДРАН по време на фаза IIклинично проучване. На таблицата по-долу са представени размерите на зеницата, наблюдавани по време на фаза IIи IIIклинични проучвания (при пациенти на които е приложена еднократна вътрекамерна инжекция с 200-µLМИДРАН):

 

 

Фаза IIпроучване, n=24

Фаза III, n=181

В рамките на 30 секунди след инжектиране на  МИДРАН 

След инжектиране на  МИДРАНи след това на вискоеластик

След инжектиране на  МИДРАНи след това на вискоеластик

Точно преди IOL инжектиране

Размер на зеницата (mm)

Средно(SD)

Meдиана

 

 

6,7(0,7)

6,7

 

 

7,7(0,7)

7,7

 

 

7,8(0,8)

7,8

 

 

7,9(0,9)

7,9

 

 

По време на фаза III проучване, след еднократното инжектиране  на  200-µL МИДРАН и вискоеластик (точно преди  капсулорексията), размерът на зеницата е бил най-малко 7 mm при 86,7% oт пациентите. При тези клинични проучвания фаза II и III е установено, че мидриазата с МИДРАН е останала стабилна до края на хирургичата интервенция. Връщане към нормален размер на зеницата е настъпило след 5-7 часа.

 

Клинична ефикасност и безопасност

 

Клинична ефикасност:

Мидриазните и анестетични ефекти на МИДРАН са оценени по време на фаза III, мултицентрово, рандомизирана, отворено сравнително проучване със стандартното локално лечение (фенилефрин и тропикамид) при 555 пациента, подложени на операция за катаракта с диаметър на зеницата ≥ 7 mmслед прилагането на локален мидриатик. И при двете групи, 5 минути и 1 минута преди операцията е приложен Тетракаин 1% капки за очи.

 

Mидриаза:

Установен е не по-лош ефект (non-inferiority) на МИДРАН спрямо референтното лечение (тропикамид 0,5% капки за очи и фенилефрин 10% капки за очи, по една капка от всеки, 3 пъти преди операцията) по отношение на първичните и допълнителни критерии за ефикасност при  mITTпопулацията (вж. таблицата по-долу):

 

mITT Популация

МИДРАН

Референтно лечение

Разлика (%) между групите

(МИДРАН – Референтно лечение)

[95% CI]

Първичен критерий за ефикасност

Брой (%) отговорили*

95% CI

N=268

265 (98,9)

[96,8 ; 99,8]

N=281

266 (94,7)

 [91,3 ; 97,0]

4,2

[-4,2 ; 12,6]

Допълнителен критерий

Брой (%) отговорили**

95% CI

N=250

246 (98,4)

[96,0 ; 99,6]

N=261

246 (94,3)

 [90,7 ; 96,7]

4,1

[-4,5 ; 12,8]

 

* Като отговорил пациент се определя, пациент при който е извършена капсулорексия, без прилагането на каквото и да е допълнително мидриатично лечение

** Като отговорил пациент се определя, пациент при който е извършена капсулорексия, без прилагането на каквото и да е допълнително мидриатично лечение и при който размера на зеницата точно преди капсулорексията е  ≥ 5,5 mm.

По време на фаза IIIпроучване,  в групата на  МИДРАН (N=268), 197 пациента са получили еднократна 200-µLвътрекамерна инжекция, а при 71 е приложена допълнителна 100-µLвътрекамерна инжекция, без това да е довело до значим допълнителен ефект, а в резултат на което се наблюдава повишена загуба на ендотелни клетки.

Данните от анализа на пациентите с еднократно 200-µLвътрекамерно инжектиране, при които е извършена капсулорексия, без прилагането на каквото и да е допълнително мидриатично лечение и при който размера на зеницата точно преди капсулорексията е  > 6 mm, са представени на таблицата по-долу.

 

 

МИДРАН

200-µL

Референтно лечение

Разлика (%) между групите

(МИДРАН 200-µL – Референтно лечение)

 

[95% CI]

N

Брой (%)пациенти без допълнително мидириатично лечение и размер на заницата точно преди   капсулорексията

> 6 mm

95% CI

N=181 

180 (99,4)

[97,0; 100,0]

N=261 

246 (94,3)

[90,7; 96,7]

  

5,2

[-4,3; 14,6]

 

 

Aнестезия:

Преди вътреочното инжектиране на лещата, комфорта на пациентите е статистически значимо по-добър при МИДРАН (p=0,034), като не е наблюдавана статистически значима разлика между групите в други моменти на операцията (преди вискоеластичното инжектиране, капсулорексията и инжектирането на цефуроксим).

 

5.2     Фармакокинетични свойства

Няма фармакокинетични данни при очното приложение на МИДРАН.

След вътрекамерното инжектиране на МИДРАН при 15 пациента подложени на операция за катаракта, концентрациите на активните вещества в плазмата измерени 2, 12 и 30 min след инжектирането са били сравними с тези при стандартно лакално лечение (фенилефрин 10% капки за очи и тропикамид  0,5% капки за очи). По отношение на тропикамид, всички пациенти от групата на  МИДРАН са били под границата за количествено определяне (< 0,1 ng/mL), докато всички пациенти от референтната група са имали нива над тази граница. Нивото на фенилефрин (граница за количествено определяне < 0,1 ng/mL) е било неизмеримо при всички пациенти от групата на  МИДРАНс изключение на двама (максимум 0,59 ng/mL) спрямо всички пациенти от референтната група където нивото е било над границата за количествено определяне (максимум 1,42 ng/mL). Плазмената концентрация на лидокаин е била измерена при всички пациенти от групата на МИДРАН, като най-високата концентрация е била 1,45 ng/mL (доста по-ниска от стойностите които може да доведат до появата на някакви системни ефекти: между 1500 и5000 µg/mL).

 

 

5.3       Предклинични данни за безопасност

При зайци, очната поносимост след еднократното вътрекамерно прилагане на 200µLМИДРАН с или без промиване (цепковидна лампа, воден излив, дебелина на роговицата и клетъчна плътност на ендотела, електроретинография и хистология) е била много добра в продължение на седем дни след приложението.

Признаци на очна непоносимост са наблюдавани само при продукти с по-високи концентрации на трите активни вещества (на или 5 пъти по-високи от концентрациите в МИДРАН).Най-високата тествана концентрация (10 пъти) е довела до задебеляване на роговицата  и тежки очни промени с последваща смърт на едно от животните на Ден 3.

Системната токсичност на фиксираната комбинация на фенилефрин, трапикамид и лидокаин не е проучвана.

Независимо от това, тъй като очната безопасност на трите отделните състъвки се приема за  установена и МИДРАНсе прилага само чрез еднократна вътрекамерна инжекция, не се очаква особен риск за комбинацията.

Подобно на това, фармакологичната безопасност, генотоксичността и репродуктивната токсичност на отделните съставки или на фиксираната комбинация не са оценени. При плъхове, приложението на фенилефрин (12,5 mg/kg, s.c.) води до намаляване на кръвообръщението в матката (86,8% за около 15 минути), което от своя страна води до фетотоксични и ко-тератогенен ефекти. При лидокаин, не са наблюдавани тератогенни ефекти при проучванията върху ембрионалното/феталното развитие при плъхове и зайци. Ембриотоксичност и намаляване на постнатална преживяемост се наблюдават само при токсични за майката дози. Лидокаин също не е генотоксичен.

 

6.       ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

 

6.1     Списък на помощните вещества

 

Натриев хлорид

Динатриев фосфат додекахидрат

Динатриев фосфат дихидрат

Динатриев едетат

Вода за инжекции

 

6.2     Несъвместимости

 

В литературата и по време на клиничните проучвания не са съобщавани несъвместимости на активните вещества с най-често използваните при операция на катаракта продукти. За обичайните вискоеластици, това е потвърдено и с помощта на фармацевтични тестове за взаимодействия.

 

6.3     Срок на годност

 

3 години.

 

 • Специални условия на съхранение

 

Този лекарствен продукт не изисква някакви специални условия на съхранение.

 

 • Вид и съдържание на опаковката

 

Една 1 ml стерилна кафява стъклена (тип I) ампула напълнена с 0,6 ml инжекционен разтвор, поставена в хартия /PVC блистер.

Кутия с  1, 20 и 100 ампули, заедно със съответно 1, 20 и 100  5-микрона стерилни филтърни игли.

 

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

 

 • Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

 

Само за еднократно прилагане в едното око.

Да се използва незабавно след отваряне на ампулата.

 

Предупреждение: Не използвайте, ако блистера или отлепващата се основа са нарушени. Да се отваря в асептични условия. Съдържанието на блистера се приема за стерилно.

 

Разтворът трябва да бъде огледан и може да се използва, само ако е бистър, леко кафеникаво-жълт, без видими частици.

 

МИДРАН трябва да се прилага чрез вътрекамерно инжектиране, от очен хирург в препоръчваните асептични условия при операция на катаракта.

 

При приготвяне на продукта за вътрекамерно инжектиране, моля следвайте представените по-долу  инструкции:

 

 1. Огледайте неотворения блистер, за да се уверите, че е цял. Отворете блистера, чрез отлепване на хартиената част.
 2. Отворете ампулата с лекарствения продукт. Ампулата от типа “OnePointCut(OPC)“ трябва да се отвори по следния начин: Хванете долната част на ампулата с палец насочен към цветната точка. Хванете горната част на ампулата с другата ръка, позиционирайки палеца върху цветната точка и натиснете назад за да отворите ампулата в областта на съществуващия срез под точката.
 3. Поставете 5-микроновата филтърна стерилна игла (предоставена в опаковката) върху спринцовка. Свалете предпазителя от 5-микроновата филтърна стерилна игла и изтеглете в спринцовката най-малко 0,2 ml от намиращия се в ампулата инжекционен разтвор.  
 4. Свалете иглата от спринцовката и свържете спринцовката със съответната канюла за прилагане в предната камера.
 5. Внимателно отстранете въздуха от спринцовката. Нагласете на 0,2 ml. Спринцовката е готова за инжектиране.
 6. Инжектирайте бавно обема от 0,2 mlоt спринцовката в предната камера на окото, само чрез една инжекция през страничния или основен отвор.
 7. След употреба, изхвърлете по подходящ начин останалия разтвор. Не съхранявайте за следваща употреба.

 

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. Изхвърлете използваните игли в контейнер за остри предмети.

 

7.       ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

 

Laboratoires THEA

12, Rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Франция


Mydrane® Mydrane®

Mydrane®