Thea Synapsis

Monoprost®

Monoprost<sup>®</sup>

Лечение за откритоъгълна глаукома и очна хипертензия.

Мощен контрол на вътреочното налягане – Щадящ очната повърхност.

Описание:
Антиглаукомни капки за очи, без консерванти

Активно вещество:
Латанопрост 0,005%

Терапевтични показания:
Намаляване на повишеното вътреочно налягане при пациенти с откритоъгълна глаукома и очна хипертензия.

 

 

 

 Моля, обърнете внимание на официалните указания за правилната употреба на лекарствата.

SPC

Свали SPC в PDF файл.


КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА


1.       ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

МОНОПРОСТ 50 микрограма/mlкапки за очи, разтворв еднодозов контейнер

MONOPROST 50 micrograms/ml eye drops solution in single-dose container.

 

2.       КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 ml капки за очи, разтворсъдържа 50 микрограмалатанопрост (latanoprost).

Една капка съдържа около 1,5 микрограмалатанопрост.

Помощни вещества с известно действие: 1 ml капки за очи, разтворсъдържа 50 mg макроголглицерол хидроксистеарат 40.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

 

3.       ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка.

Разтворът е бледо жълт и опалесцентен.

pH 6,5 – 7,5

Осмоларитет 250 – 310  mosmol/kg

 

4.       КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1     Терапевтични показания

Намаляване на повишено вътреочно налягане при пациенти с откритоъгълна глаукома и очна хипертензия.


4.2       Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителна дозировка при възрастни  (включително при пациенти в старческа възраст):

Препоръчителното лечение е една капка в засегнатото око(очи) веднъж дневно. Оптимален ефект се постига, когато МОНОПРОСТсе прилага вечер.  

МОНОПРОСТне трябва да се прилага повече от един път дневно, тъй като е доказано, че по-честото приложение намалява ефекта на понижаване на вътреочното налягане.

Ако бъде пропусната доза, лечението трябва да продължи нормално, с прилагането на следващата доза.  

Педиатрична популация:

Няма данни с МОНОПРОСТ.

Начин на приложение

Очно приложение.

Както при всички капки за очи, за намаляване на възможната системна абсорбция се препоръчва притискане на лакрималния сак във вътрешния ъгъл на окото (точково затваряне) за една минута. Това трябва да се направи непосредствено след прилагането на всяка капка.

Контактните лещи трябва да се свалят преди прилагането на капките за очи и могат да се поставят отново след 15 минути.

Ако се използва повече от един лекарствен продукт за локално приложение в очите, то лекарствените продукти трябва да се поставят през интервал от поне 5 минути.

Еднократната доза съдържа капки за очи, разтвор, които са достатъчни за лечение  и на двете очи.

Само за еднократно приложение.  

Този лекарствен продукт представлява стерилен разтвор, които не съдържа консерванти. Разтворът от отделните контейнери за еднократно приложение трябва да се използва веднага след отварянето, като се постави в засегнатото око(очи). Тъй като стерилността не може да бъде поддържана след отваряне на контейнера, всяко останало количество трябва да се изхвърли веднага след употреба.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани:

-       да избягват контакта между върха на апликатора и окото или клепачите,

-       да използват капките за очи веднага след отваряне на еднодозовия контейнер и да изхвърлят еднодозовия контейнер след използване.

 

4.3  Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.


4.4     Специални предупреждения и  предпазни мерки  при употреба

Латанопрост може постепенно да доведе до промяна в цвета на окото чрез повишаване на количеството на кафявия пигмент в ириса. Преди назначаване на лечението, пациентите трябва да бъдат уведомени относно възможността от постоянна промява на цвета на окото. Едностранното лечение може да доведе до трайна хетерохромия.  

Тази промява в цвета на очите е наблюдавана предимно при пациенти със смесено оцветяване на ириса, напр. синьо-кафяво, сиво-кафяво, жълто-кафяво и зелено-кафяво.  В проучване с латанопрост, началото на промяната настъпва обикновено в рамките на първите 8 месеца от лечението,рядко през втората или третата година и не е наблюдавано след четвъртата година. Степента на прогресия на пигментацията на ириса намалява с времето и се стабилизира за пет години. Ефектът на повишена пигментация след пет години не е оценен. В отворено 5-годишно проучване върху безопасността на латанопрост, 33% oт пациентите са развили пигментация на ириса  (вж. точка 4.8). При повече от случаите промяната в цвета на ириса е малка и често не е наблюдавана клинично. При пациентите със смесено оцветяване на ириса, честотата варира от 7 до 85%, като при пациентите с жълто-кафяви ириси, тя е най-висока.

Не са наблюдавани промени при пациентите с хомогенно сини очи, като при тези с хомогенно сиви, зелени или кафяви очи,  промени се наблюдават рядко. 

Промяната на цвета се дължи на повишеното съдържание на маланин в стромалните меланоцити на ириса, а не на повишаване броя на маланоцитите. Обикновено, кафявото оцветяване около зениците  се разпространява концентрично към периферията в засегнатите очи, като целият ирис или част от него може да стане по-кафеникав. Не е наблюдавано по-нататъшно повишаване на кафявия пигмент в ириса, след преустановяване на лечението. До момента, тази промяна не е била свързана с каквито и да е симптоми или патологични промени по време на клиничните проучвания. 

Нито невусите, нито точиците върху ириса не се повлияват от лечението. По време на клиничните проучвания не е наблюдавано натрупване на пигмент в трабекуларната мрежа или на други места в предната очна камера. Петгодишният клиничен опит показва, че повишената пигментация на ириса няма отрицателно клинично последствие и приложението на латанопрост може да бъде продължено, ако се появи оцветяване на ириса. Въпреки това, пациентите трябва да бъдат редовно проследявани, а в случай на клинична необходимост, лечението с  латанопрост може да бъде преустановено. 

Съществува недостатъчен опит с приложението на латанопрост при хронична закритоъгълна глаукома, откритоъгълна глаукома при пациенти с псевдофакия и при пигментна глаукома. Няма опит с латанопрост при възпалителна и неоваскуларна глаукома, възпалителни състояния на очите или вродена глаукома. Латанопрост няма или има малък ефект върху зеницата, като липсва опит при остри пристъпи на закрито-ъгълна глаукома. Ето защо се препоръчва внимателното приложение на латанопрост при тези състояния, до натрупването на повече опит. 

Има ограничени данни от проучвания с приложението на латанопрост по време на пери-оперативния период при операция на катаракта. Латанопрост трябва да се прилага с повишено внимание при тези пациенти. 

Латанопрост трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с анамнеза за херпесен кератит и трябвaда се избягва в случай на активен херпес симплекс кератит и при пациенти с анамнеза за повтарящ се херпесен кератит, специфично свързан с простагландинови аналози.

Докладвани са случаи на макуларен едем (вж. точка 4.8) предимно при пациенти с афакия, пациенти с псевдоафакия с разкъсана задна капсула на лещата или предната камера на лещата или пациенти с известни рискови фактори за кистозен макуларен едем (като диабетна ретинопатия и запушване вените на ретината). Латанопрост трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с афакия, пациенти с псевдоафакия с разкъсана задна капсула на лещата или предната камера на лещата или пациенти с известни рискови фактори за кистозен макуларен едем.

При пациенти с известни предразполагащи рискови фактори за ирит/увеит, латанопрост може да бъде използван с повишено внимание. 

Има ограничен опит при пациенти с астма, в постмаркетинговия период са докладвани случаи на обостряне на астмата и/или диспнея. Ето защо, пациентите с астма трябва да се лекуват с повишено внимание, до натрупването на достатъчно опит, вижте също т. 4.8.

Наблюдавана е промяна в цвета на кожата около очите, като повече от съобщенията са били при японски пациенти. Наличният до момента опит показва, че промяна в цвета на кожата около очите не е трайна, като в някои от случаите тя преминава в хода на лечението с латанопрост.

Латанопрост може постепенно да доведе до промяна в миглите и мъхообразните косъмчета в областта около третираното око; тези промени включват увеличаване дължината, дебелината,  пигментацията, броя на миглите или космите, както и растеж на миглите в неправилна посока. Промените в миглите са обратими при преустановяване  на лечението. 

МОНОПРОСТ съдържа макроголглицерол хидроксистеарат, който меже да причини кожни реакции.

 

4.5  Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на

       взаимодействие

Няма убедителни данни за взаимодействия с други лекарства.

Има съобщения за парадоксално повишаване на вътреочното налягане след едновременното очно приложение на два простагландинови аналози. Ето защо не се препоръчва прилагането на два или повече простагландина, простагландинови аналози или простагландиови производни.


4.6     Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Не е установена безопасността на този лекарствен продукт при употреба по време на бременност при хора. Съществуват потенциални вредни фармакологични ефекти по отношение на бременността, плода или новороденото. Ето защо, МОНОПРОСТне трябва да се използва по време на бременност. 

Кърмене

Латанопрост и неговите метаболити може да преминат в кърмата. Ето защо, МОНОПРОСТне трябва да се прилага при кърмещи жени или кърменето трябва да бъде преустановено.

Фертилитет

Не е било установено Латанопрост  да има някакъв ефект върху мъжкия или женския фертилитет в проучвания върху животни (вж. точка 5.3 Предклинични данни за безопасност).

 

4.7     Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания върху способността за шофиране при този лекарствен продукт. 

Както при другите продукти за очно приложение, поставянето на капките за очи може да доведе до преходно замъгляване на зрението. Пациентите не трябва шофират или работят с машини до възстановяване на зрението.


4.8     Нежелани лекарствени реакции

Повече от наблюдаваните нежелани ефекти са свързани със зрителната система. В отворено 5-годишно проучване върху безопасността на латанопрост, 33% oт пациентите са развили пигментация на ириса  (вж. точка 4.4). Другите нежелани ефекти от страна на очите обикновено са преходни и настъпват при прилагане на дозата.

Представените по-долу нежелани събития и тяхната честота са тези описани при референтния продукт. Нежеланите ефекти са категоризирани в зависимост от своята честота както следва: много чести (≥1/10), чести (≥1/100 дo<1/10), нечести (≥1/1000 дo<1/100), редки (≥1/10 000 дo<1/1 000), много редки (<1/10 000) или с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде напревена оценка).

Инфекции и инфестации

С неизвестна честота: Херпесен кератит

Нарушения на очите:

Много чести: повишена пигментация на ириса; лека до умерена хиперемия на конюнктивата; дразнене на очите (включително парене, сърбеж, щипане и усещане за чуждо тяло); промени от страна на миглите (удължаване, удебеляване, пигментация и  увеличаване на броя). Повече от съобщенията са при пациенти от японската популация.

Чести: преходни точковидни епителни ерозии, най-често без симптоми; блефарит; болки в окото.

Нечести: оток на клепачите; сухота в очите; кератит; замъглено зрение; конюнктивит.

Редки: ирит/увеит (повече от съобщенията са при пациенти със съпътстващи предразполагащи фактори); макуларен оток; симптоматичен оток и ерозии на роговицата; периорбитален оток; неправилна посока на миглите, понякога водеща до дразнене на очите; допълнителен ред мигли при отвора на мейбомиановите жлези (дистихиазис),фотофобия

Много редки: периорбитални  и клепачни  промени, водещи до задълбочаване на клепачния сулкус.

С неизвестна честота: киста на ириса

Нарушения на нервната система:

С неизвестна честота:главоболие, замаяност.

Сърдечни нарушения:

Много чести: влошаване на ангината при пациенти с предшестващо заболяване.

С неизвестна честота: палпитации.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Редки: астма, влошаване на астмата и диспнея.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Нечести: кожен обрив.

Редки: локализирана кожна реакция на клепачите; потъмняване кожата на клепачите.

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан:

С неизвестна честота: миалгия, артралгия.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:

Много редки: гръдна болка.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежелани реакции и директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарства

Ул.“Дамян Груев“8

1303 София

Тел:+359 2 8903417

Уебсайт:www.bda.bg

Като съобщавате за нежелани реакции, вие помагате за събиране на информация относно безопасността на това лекарство.

 

4.9     Предозиране

Освен очно дразнене и хиперемия на конюнктивата, не са наблюдавани други очни нежелани ефекти при предозиране на МОНОПРОСТ.

При случайно поглъщане на МОНОПРОСТ, представената по-долу информация може да бъде полезна: Един еднодозов контейнер съдържа 10микрограма латанопрост. Повече от 90% се метаболизира при първо преминаване през черния дроб. Интравенозната инфузия на 3 микрограма/kgпри здрави доброволци води до средни плазмени концентрации 200 пъти по-високи от тези при клинично приложение и не води до появата на симптоми, но доза от 5,5-10 микрограма/kgпредизвиква гадене, коремна болка, замаяност, умора, горещи вълни и изпотяване. При маймуни,  латанопрост е прилаган под формата на интравенозна инфузия в дози до 500 микрограма/kg, без значими ефекти върху сърдечно-съдовата система. 

Интравенозното приложение на латанопрост при маймуни е било свързано с преходна бронхоконстрикция. Въпреки това, при пациенти с умерена бронхиална астма, не е наблюдавана индуцирана от латанопрост бронхиална констрикция, при локално очно приложение на доза седем пъти по-висока от прилаганата в клиничната практика доза МОНОПРОСТ.

При предозиране на МОНОПРОСТ, лечението трябва да бъде симптоматично.

 

5.         ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1     Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група:Антиглаукомни средства и миотици; Простагландинови аналози,  ATCкод: S01EE01

Активното вещество латанопрост, аналог на простагландин F2α, е селективен простаноид FPрецепторен агонист, който понижава вътреочното налягане чрез повишаване оттичането на вътреочната течност.

Проучванията при животни и хора показват, че основният механизъм на действие се състои в повишаване на увеосклералния отток, въпреки че при хора се съобщава и за известно повишаване капацитета на оттичане (понижаване съпротивлението на оттичане). 

Фармакодинамични ефекти:

Понижаване на вътреочното налягане при хора започва три до четири часа след приложението, като максимален ефект настъпва след 8 до 12 часа. Понижението на налягането се запазва поне 24 часа.

Мащабни проучвания показват, че латанопрост е ефективен като монотерапия. Освен това са проведени и  клинични проучвания изучаващи комбинираното приложение. Те включват проучвания, които показват, че латанопрост е ефективен в комбинация с бета-адренергични агонисти (тимолол). Краткотрайни (1 или 2 седмици) проучвания показват, че латанопрост проявява адитивен ефект в комбинация с адренергични агонисти (дипивалил епинефрин), перорални инхибитори на карбоанхидразата (ацетазоламид) и поне частичен адитивен ефект при комбиниране с холинергични агонисти (пилокарпин).

Клиничните проучвания показват, че латанопрост няма значим ефект върху образуването на вътреочната течност. Не е  установен ефект на латанопрост върху кръвно-водната бариера. 

Латанопрост няма или има незначителен ефект върху вътреочната кръвна циркулация, при приложение в клинични дози и при проучвания при маймуни. Въпреки това, при локално лечение е възможна появата на лека до умерена конюнктивална или еписклерална хиперемия. 

Хроничното лечение с латанопрост на очите при маймуни, след екстракапсуларна екстракция на лещите не повлиява  кръвоносните съдове на ретината, определено с помощта на флуресцеинова ангиография. 

При краткотрайно лечение, латанопрост не води до изтичане на флуресцеин в задния очен сегмент при хора с псевдофакия.

В клинични дози, латанопрост няма значими фармакологични ефекти върху сърдечно-съдовата или дихателна система.

Клинична безопасност и ефикасност

МОНОПРОСТе оценен в три-месечно, рандомизирано, сляпо за изследователя проучвне сравняващо несъдържащия консервант МОНОПРОСТи съдържащ консервант 0,005% латанопрост като референтен продуктпри 404 пациента с очна хипертензия или глаукома. Първичният критерий за ефикасност е бил  промяната във вътреочното налягане между изходното ниво и Ден 84.

На Ден 84, причиненото от МОНОПРОСТпонижение на вътреочното налягане е било  -8,6 mmHgр т.е -36%. То е подобно на това при съдържащия консервант 0,005% латанопрост като референтен продукт.  

 

Око с нарушение

(mITT популация)


Mонопрост

Рефeрентен продукт

Изходно ниво (D0)

n

Средно± SD

189

24,1 ± 1,8

164

24,0 ± 1,7

D84

n

Средно± SD

185

15,4 ± 2,3

162

15,0 ± 2,0

Средна промяна

(D0 – D84)

n

средно ± SD

[95% CI]

185

-8,6 ± 2,6

[-9,0 ; -8,3]

162

-9,0 ± 2,4

[-9,4 ; -8,7]

Статистически анализ

E (SE)

[95%CI]

0,417 ± 0,215

[-0,006; 0,840]


Това тримесечно проучване показва следните нежелани реакции за МОНОПРОСТ и референтния продукт латанопрост, съответно: дразнене/парене/смъдене след прилагане на D84, 6,8% за МОНОПРОСТ и на 12,9% за референтния продукт (латанопрост) и конюнктивална хиперемия (на D84 21,4% за МОНОПРОСТ и 29,1% за референтния продукт латанопрост). Що се отнася до системни нежелани реакции, не се наблюдава голяма разлика между двете групи на лечение.

 

5.2     Фармакокинетични свойства

Латанопрост (молекулно тегло 432,58) е изопропилестерен лекарствен прекурсор, който не е активен сам по себе си, но след хидролиза до киселина на латанопростстава биологично активен.  

Абсорбция:

Лекарственият прекурсор се абсорбира добре през корнеята и цялото количество лекарство, което навлиза във вътреочната течност се хидролиза при преминаване през корнеята.

Разпределение:

Проучванията при хора показват, че след локално приложение максимална концентрация във вътреочната течност се достига за около два часа. След локално приложение при маймуни,  латанопрост се разпределя предимно в предния сегмент, конюнктивата и клепачите. Само малко количество от лекарството достига задния сегмент. 

При три-месечно, кръстосано, рандомизирано пилотно проучване при 30 пациента с очна хипертензия или глаукома са измерени плазмените нива на латанапрост, като 30 минути след приложението почти всички пациенти са имали стойности под  LOQ (40 pg/ml).

Биотрансформация и елиминиране

Киселината на латанопрост практически не се метаболизира в окото. Основният метаболизъм се осъществява в черния дроб. Плазменият елиминационен полуживот при човека е 17 минути. Основните метаболити, 1,2-динор и 1,2,3,4-тетранор метаболитите нямат или имат съвсем малка биологична активност при проучвания при животни и се отделят предимно с урината.

 

5.3     Предклинични данни за безопасност

Както очната, така и системната токсичност на латанопрост е проучена при различни животински видове. Като цяло, латанопрост се понася добре, като притежава граница на безопасност между клинично  прилаганата в окото доза и системната токсичност от най-малко 1000 пъти. Високи дози латанопрост, около 100 пъти спрямо клиничната доза/kgтелесно тегло, приложени интравенозно на неанестезирани маймуни са довели до повишаване на дихателната честота, вероятно в резултат на краткотрайна бронхоконстрикция. При проучвания с животни, латанопрост не е показал сенсибилизиращи свойства. 

Не са установени токсични ефекти при дневни дози до 100 микрограма/око/дневно, приложени в очите на зайци или маймуни (клиничната доза е около 1,5 микрограма/око/дневно). При маймуни, обаче  латанопрост е довел до повишаване пигментацията на ириса.

Механизмът на повишена пигментация изглежда се крие в стимулиране образуването на меланин в меланоцитите на ириса, без наличието на пролиферативни промени. Промяната в оцветяването на ириса може да бъде трайна.

Проучванията върху хроничната очна токсичност показват, че приложението в окото на 6 микрограма/дневно латанопрост, води до увеличаване на палпебралната цепнатина. Този ефект е обратим и настъпва при дози надвишаващи прилаганите  в клиничната практика. Ефектът не е наблюдаван при хора. 

Латанопрост е показал отрицателни резултати при тестове за обратими мутации при бактерии, теста за генни мутации при миши лимфоми и микронуклеарния тест при мишки. Хромозомни аберации са наблюдавани invitroв човешки лимфоцити. Подобни ефекти са наблюдавани и при простагландин F2α, естествен простагландин, което показва, че този ефект е класово-специфичен.

Допълнителните invitro/invivoпроучвания за мутагенност върху непланирана ДНК синтеза при плъхове са били отрицателни, което показва, че латанопрост няма мутагенен потенциал. Карциногенните проучвания при мишки и плъхове са показали отрицателни резултати. 

В проучвания при животни, латанопрост не е показал ефект върху мъжкия или женски фертилитет. В ембриотоксични проучвания при плъхове не е наблюдавана ембриотоксичност при интравенозни дози (5, 50 и 250 микрограма/kg/дневно) латанопрост. Въпреки това,  латанопрост е показал наличието на ембриофетални ефекти при зайци, при приложението на дози от 5 микрограма/kg/дневно и повече. 

Дневна доза от 5 микрограма/kg(около 100 пъти по-висока от прилаганата в клиничната практика доза) е довела до появата на значима ембриофетална токсичност, характеризираща се с повишена честота на късна резорбция и аборт, както и ниско тегло на плода. 

Не  е установен тератогенен потенциал.

Очна токсичност

Очното приложение на МОНОПРОСТ капки за очи при животни, два пъти дневно в продължение на 28 дни не е довело до какъвто и да е локален или системен токсичен ефект. 

 

6.       ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1     Списък на помощните вещества

Макроголглицерол хидроксистеарат 40

Сорбитол

Карбомер 974Р

Макрогол 4000

Динатриев едетат

Натриев хидроксид (за коригиране на рН)

Вода за инжекции


6.2     Несъвместимости

Неприложимо.

 

6.3     Срок на годност        

2години в оригиналната външна опаковка.

След първо отваряне на сашето: еднодозовите опаковки трябва да се използват в рамките на 7 дни.

След първо отваряне на еднодозовата опаковка: еднодозивата опаковка трябва да се използва веднага, като останалото неизползвано количество трябва да се изхвърли.  


6.4     Специални условия на  съхранение

Да се съхранява под 25°C.

За съхранението след първо отваряне на лекарствения продукт, вижте точка 6.3.


6.5     Вид и съдържание на  опаковката

5 еднодозови опаковки (LDPE) съдържащи 0,2 mlкапки за очи, разтвор са поставени в саше (полиетилен/aлуминий/кополимерили полиетилен/алуминий/полиестер), кутия съдържаща 1, 2, 6 или 18 сашета.

Опаковката съдържа 5 (1x5), 10 (2x5), 30 (6x5) или  90 (18x5) еднодозови опаковки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба


6.6     Специални предпазни мерки при изхвърлянеи работа

Няма специални изисквания.

 

7.       ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Laboratoires THEA

12, rue Louis Blériot

63017Clermont-Ferrand Cedex 2

Франция

 

8.       НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  20130076/ 12.02.2013

 

9.       ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 20130076/ 12.02.2013

 

10.     ДОЗИМЕТРИЯ

Неприложимо.

 

11.     ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Неприложимо.

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Изпълнителна агенция по лекарствата/България. www.bda.bg


Monoprost<sup>®</sup>

Monoprost®

Лечение за откритоъгълна глаукома и очна хипертензия